تاثیر آموزش الکترونیک بر ارتقای علمی دانشجویان پیام نور
تاثیر آموزش الکترونیک بر ارتقای علمی دانشجویان پیام نور
دوره 2، شماره 13، تیر 1398، صفحه 1 - 6
نویسندگان : دکتر مهدی محمودی و حسنا رستگاری *

چکیده :
با ورود به عصر اطلاعات، نهاد آمـوزش از نخـستين نهادهـايي اسـت كـه دسـتخوش تغييرات اساسي شده. آموزش الكترونيكي به عنوان پاراديمي جديد، اين حوزه را متحول ساخته است. با توجه به قابليتهاي بسيار بالاي ايـن سيـستم آموزشـي و حجـم عظـيم تقاضـا بـراي آموزش، و ناتواني نظام آموزشي كنوني در پاسخگويي بـه آن، در بـاب ضـرورت بـه كـارگيري و اهميت آموزش الكترونيكي ترديدي وجود نـدارد .آنچـه مطـرح اسـت شـيوه و چگـونگي ايـن آموزش است.كتابخانه ها نيز به عنوان زيرسيستم نظام آموزشي، بايد همگام بـا تغييـرات پـيش بروند و نسبت به ارائة خدمات جديد و متناسب با نياز روز، اقدام نمايند. بنابراین پژوهش حاضر به بررسي تاثیر آموزش الکترونیک بر ارتقای علمی دانشجویان پیام نور شهر سرپل ذهاب پرداخته شد. روش پژوهش حاضر از نوع آزمایشی است که در آن از طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد سرپل ذهاب در سال 1397 بود. نمونه مورد نظر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، تعداد30 نفر در دو گروه آزمايشي و گواه (15 نفر گروه آزمايش و 15 نفر گروه گواه ) را در نظر گرفته شد. یافته‌ها نشان داد كه آموزش الکترونیک بر ارتقای علمی دانشجویان پیام نور موثر است.

واژگان کلیدی :
آموزش الکترونیک، ارتقای علمی، دانشجویان