بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی بر پرخاشگری و ابراز وجود معلولین شهر کرمان
بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی بر پرخاشگری و ابراز وجود معلولین شهر کرمان
دوره 3، شماره 30، آذر 99، صفحه 68 - 63
نویسندگان : فرشته خاندانی زاده، منصوره شجاعی *

چکیده :
هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی بر پرخاشگری و ابراز وجود معلولین شهر کرمان بود. روش تحقیق شبه آزمایشی بوده است و طرح پژوهشی مورد استفاده پیش آزمون-پس آزمون با گروه آزمایشی و گواه و جامعه آماری تحقیق عبارت از معلولین شهر کرمان بود. ابتدا کلیه معلولین در بهزیستی شهر کرمان که به صورت روزانه در این مرکز حضور داشتند در نظر گرفته شدند. از بین معلولین این مرکز، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی 30 نفر در دو گروه 15 نفری (گروه آزمایش، 15؛ و گروه گواه 15) به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. براي جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه پرخاشگری اهواز (AGQ) و ابراز وجود (ASA) استفاده شد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از آزمون t زوجی و تحلیل کواریانس با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 انجام شد. سپس با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده حجم نمونه به دو گروه، گروه گواه (15 = n) و گروه آزمایش(15 = n) تقسیم شد. یک هفته پس ازاجرای پیش آزمون مباحث آموزشی مهارت های اجتماعی به مدت 8 جلسه 5/1 ساعته و 2 روز در هفته بر روی گروه آزمایش اجرا شد. در هر جلسه محتوا و تکالیف جلسه قبل به طور خلاصه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. وسپس محتوای جلسه ی جدید آموزش داده می شد. پس آزمون 5 روز بعد از پایان جلسات بر روی گروه گواه و آزمایش اجرا شد. نتایج آزمون T زوجی نشان داد که، آموزش مهارت-های اجتماعی بر پرخاشگری (86/8=t)؛ و بر ابراز وجود (88/20-=t) مؤثر است. نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که تأثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر پرخاشگری گروه آموزش موجب کاهش پرخاشگری و افزایش ابراز وجود می شود.

واژگان کلیدی :
مهارت های اجتماعی، پرخاشگری، ابراز وجود، معلولین