تأثیر مشاوره گروهی راه‌حل محور بر میزان ابراز وجود در دانش آموزان دختر دبیرستانی شهرستان مهران
تأثیر مشاوره گروهی راه‌حل محور بر میزان ابراز وجود در دانش آموزان دختر دبیرستانی شهرستان مهران
دوره 2، شماره 10، فروردین 1398، صفحه 23 - 30
نویسندگان : آرش مرادیان * و فرشته خدایی

چکیده :
پژوهش حاضر با هدف شناسایی تأثیر مشاوره گروهی راه‌حل محور بر میزان ابراز وجود در دانش آموزان دختر دبیرستانی شهرستان مهران انجام گرفت. روش پژوهش نیمه آزمایشی و بر اساس طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون، با گروه گواه بود و جامعه آماری پژوهش عبارت بود از دانش آموزان پسر دبیرستان‌های شهرستان مهران که در سال تحصیلی 97-96 مشغول به تحصیل بودند. با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای تعداد 30 نفر از دانش‌آموزان که در پرسشنامه ابراز وجود (قاطعیت) گمبریل و ریچی پایین‌ترین نمرات را کسب کرده بودند انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند. تحلیل داده‌ها با استفاده از تحلیل کوواریانس صورت گرفت و نتایج نشان داد که مشاوره گروهی راه‌حل محور بر ابراز وجود اثر مثبت و معناداری داشت. بر این اساس می‌توان گفت مشاوره گروهی راه‌حل محور می تواند به بهبود سطح ابراز وجود دانش آموزان کمک کند.

واژگان کلیدی :
آموزش گروهی راه‌حل محور، ابراز وجود