بررسی مقایسه ای کمالگرایی و وسواس فکری عملی در دانش آموزان مضطرب و دانش آموزان غیر مضطرب پایه ششم شهرستان قرچک
بررسی مقایسه ای کمالگرایی و وسواس فکری عملی در دانش آموزان مضطرب و دانش آموزان غیر مضطرب پایه ششم شهرستان قرچک
دوره 4، شماره 35، اردیبهشت 1400، صفحه 54 - 42
نویسندگان : خلیل غفاری و عالمه سادات موسوی آهوقلندری *

چکیده :
پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه ای بین وسواس فکری عملی و کمال گرایی در دانش آموزان مضطرب و دانش آموزان غير مضطرب پایه ششم شهرستان قرچک انجام شد. روش پژوهش حاضر علی- مقایسه‌ای است. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پایه ششم شهرستان قرچک که شامل ۱۰۰ دانش‌آموز (۵۰ دانش‌آموز مضطرب و ۵۰ دانش‌آموز غير مضطرب). دانش آموزان مضطرب به شیوه ی در دسترس و دانش آموزان غير مضطرب به‌صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. پرسشنامه هایی که جهت جمع آوری اطلاعات در نظر گرفته شد شامل: پرسشنامه وسواس فکری عملی مادزلی و پرسش‌نامه کمال‌گرایی اهواز و پرسشنامه اضطراب کودکان است (فرم والد) و برای تجزیه‌وتحلیل داده ها از تحلیل واریانس چند متغیره و آزمون t مستقل و به کمک نرم‌افزار SPSS استفاده شد. با توجه به مقدار F=19/64, P 0/001نتایج آزمون تحلیل واریانس و آزمون ا مستقل نشان داد که بین نمرات وسواس فکری عملی در گروه مضطرب و غير مضطرب تفاوت وجود دارد و هم‌چنین با توجه به مقدار F=9/96, P 0/002نتایج آزمون تحلیل واریانس و آزمون t مستقل نشان داد که بین نمره کمال‌گرایی در گروه دانش آموزان مضطرب و دانش آموزان غير مضطرب تفاوت وجود دارد.

واژگان کلیدی :
وسواس فکری- عملی، کمالگرایی، اضطراب