بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر ابرها در محیط یادگیری مودل برماندگاری یادگیری و پیشرفت تحصیلی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان شهر دهلران از دیدگاه معلمان
بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر ابرها در محیط یادگیری مودل برماندگاری یادگیری و پیشرفت تحصیلی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان شهر دهلران از دیدگاه معلمان
دوره 3، شماره 28، مهر 99، صفحه 103 - 93
نویسندگان : منیژه احمدی و زینب مردانی *

چکیده :
روش آموزش مبتنی بر ابرها در محیط یادگیری یکی از روش های نوین و فعال آموزشی در یادگیری، پیشرفت تحصیلی و سازگاری اجتماعی است. این پژوهش با بررسی اثربخشی آموزش مبتنی برابرها در محیط یادگیری مودل برماندگاری یادگیری و پیشرفت تحصیلی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان شهر دهلران انجام شده است. روش این تحقیق از نوع توصیفی می‌باشد. برای انتخاب جامعه آماری تحقیق تمامی معلمان ابتدایی شهر دهلران را در نظر گرفته شد، جامعه آماری معلمان در مقطع ابتدای شهر دهلران به تعداد 480 نفر بود که حجم نمونه 214 نفر با استفاده از جدول مورگان و با توجه به حداکثر پارامترهای آزاد در مسیرهای فرض شده مدل برماندگاری یادگیری و پیشرفت تحصیلی و همچنین سازگاری اجتماعی پژوهش؛ به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه که محقق تهیه کرده بود، استفاده شد. برای تجزیه‌وتحلیل از روش های توصیفی ميانگين و انحراف معيار استفاده می‌شود و برای آزمون فرضیات از نرم‌افزار آماري SPSS استفاده شد. نتایج نشان داد یادگیری، پیشرفت تحصیلی و سازگاری دانش آموزان براساس دیدگاه معلمان جوان و مسن، براساس سابقه تدریس رابطه معناداری وجود دارد. همچنین آموزش مبتنی بر ابرها با محیط یادگیری مودل با یادگیری، پیشرفت تحصیلی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان با توجه به سطح تحصیلات معلمان رابطه معناداری وجود دارد.

واژگان کلیدی :
آموزش مبتنی بر ابرها، یادگیری، پیشرفت تحصیلی، سازگاری اجتماعی، معلمان مقطع ابتدایی.