دوره 6، شماره 59، اردیبهشت 1402، صفحات 78 - 92
نویسندگان : فرشته رضائی رمی * و لادن سلیمی

چکیده :
هدف پژوهش حاضر، تأثیر یادگیری مشارکتی بر بهبود مهارت های اجتماعی دانش آموزان است. این تحقیق از نوع توصیفی و آمیخته است. روش اجرای این پژوهش بدین گونه بوده است که برای جمع آوری این اطلاعات، پایگاه های اطلاعاتی، نورمگز، ساینس دایرکت، گوگل اسکولارساینس، کراس راف، پاپ مد، مگیران، اس آی دی، اسپینگر، مجلات و فصلنامه مطالعات برنامه درسی، نشریات و فصلنامه های علمی پژوهشی با کلید واژه های یادگیری مشارکتی، مهارت های اجتماعی، یادگیری دانش آموزان و ترکیبی از آن ها مورد جستجو قرار گرفت. مطالعاتی که تأثیر یادگیری مشارکتی را بر مهارت های اجتماعی مورد بررسی قرار داده بودند، با روش نمونه گیری هدفمند از میان ۳۸ مقاله مورد بررسی شده که جامعه آماری را تشکیل می دهند، نمونه آماری شامل ۱۳مقاله مرتبط با موضوع دربازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ شامل مقالات ایرانی و مقالات خارجی در بازه زمانی۲۰۱۱ تا ۲۰۲۳ انتخاب شدند. سپس با توجه به کارکردهای یادگیری مشارکتی، مطالب مرتبط در زمینه مفهوم یادگیری مشارکتی و مهارت های اجتماعی، نظریه های یادگیری مشارکتی، از مقاله های مرتبط استخراج و در قالب ساختاری تنظیم شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که: دانش آموزان می توانند مفاهیم پیچیده را از طریق یادگیری مشارکتی به سادگی یاد بگیرنند. درکلاس حس همکاری بیشتری داشته باشند، از طریق بحث وگفتگوهای سازنده و رو در رو، مشارکت خلاقانه تری داشته باشند. افزایش شور و نشاط و باور دانش آموزان، آن ها را اجتماعی می کند و از طریق رابطه با یکدیگر جامعه پذیرتر می شوند. انتظار می رود این پژوهش با نشان دادن اهمیت موضوع و ضرورت استفاده از یادگیری مشارکتی در مراکز آموزشی، زمینه ساز پژوهش های بیشتری در این مهم باشد.

کلمات کلیدی :
یادگیری مشارکتی، مهارت های اجتماعی، دانش آموزان


مشاهده مقاله
61
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۲ مهر ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۶ بهمن ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲