رابطه الگو های دلبستگی و خصوصيات شخصيتی با قلدری در دانش آموزان مقطع متوسطه
رابطه الگو های دلبستگی و خصوصيات شخصيتی با قلدری در دانش آموزان مقطع متوسطه
دوره 2، شماره 13، تیر 1398، صفحه 123 - 135
نویسندگان : سعيد شاويسي زاد * و فرامرز خان محمدي

چکیده :
هدف از پژوهش حاضر رابطه الگو هاي دلبستگي و خصوصيات شخصيتي با قلدري در دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهر كرمانشاه بود. روش اين پژوهش توصيفي از نوع همبستگي بود. جامعه آماري كليه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه اول شهر كرمانشاه هستند که در سال تحصیلی 98-1397 مشغول به تحصيل بودند. نمونه آماري اين پژوهش مشتمل بر 200 نفر از دانش آموزان پسر مقطع ابتدايي كه براي انتخاب آنها از روش نمونه گيري تصادفی خوشه اي استفاده شده است. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش مقیاس دلبستگی هازن، پنج عاملی شخصیت نئو و مقیاس قلدري می باشد. یافته‌ها با استفاده ار روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه نشان داد كه بين الگو دلبستگي ايمن با قلدري در دانش آموزان رابطه منفي معني داري وجود دارد بين الگو دلبستگي ناايمن دوسوگرا با قلدري در دانش آموزان رابطه مثبت معني داري وجود دارد بين الگو دلبستگي ناايمن اجتنابي با قلدري در دانش آموزان رابطه مثبت معني داري وجود دارد. بین ویژگی شخصیتی روان رنجوری با قلدري در دانش آموزان رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. بین ویژگی شخصیتی برون گرایی با قلدري در دانش آموزان رابطه منفي معنی داری وجود دارد. بین ویژگی شخصیتی گشاده ذهنی با قلدري در دانش آموزان رابطه اي مشاهده نمی‌شود. بین ویژگی شخصیتی توافق پذیری با قلدري در دانش آموزان رابطه منفي معنی داری مشاهده می‌شود. همچنین بین ویژگی شخصیتی وجدانی بودن با قلدري در دانش آموزان رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. متغيرهای الگو دلبستگي ناايمن اجتنابي و الگو دلبستگي ناايمن دوسوگرا به ترتيب پيش بينی کننده قلدري در دانش آموزان می باشند.

واژگان کلیدی :
الگو هاي دلبستگي، خصوصيات شخصيتي، قلدري، دانش آموزان