اثربخشی زوج درمانی پذیرش و تعهد بر رضایت زندگی زناشویی و کیفیت زندگی زوجین در شرف طلاق
اثربخشی زوج درمانی پذیرش و تعهد بر رضایت زندگی زناشویی و کیفیت زندگی زوجین در شرف طلاق
دوره 4، شماره 37، تیر 1400، صفحه 213 - 202
نویسندگان : مهدی حسینی نژاد * و فاطمه بیان فر

چکیده :
هدف از این تحقیق اثربخشی زوج درمانی پذیرش و تعهد بر رضایت زندگی زناشویی و کیفیت زندگی زوجین در شرف طلاق بود. که پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی از نظر شیوه گردآوری داده ها جزء پژوهش های نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و گروه آزمایش و کنترل می باشد. جامعه آماری مورد نظر در این پژوهش شامل زوجین در شرف طلاق منطقه 6 شهر تهران بودند که تعداد 40 نفر در دو گروه آزمایش و کنترل انتخاب شدند. در این تحقیق از جلسات زوج‌‌درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)، پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ و پرسشنامه کیفیت زندگی زناشویی گراهام بی اسپنیر (RDAS) استفاده شد و برای تبیین سوال های تحقیق از روش آماری تحلیل کوواریانس استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که زوج درمانی تعهد و پذیرش 399/0 درصد تغیرات رضایت زناشویی زوجین و همچنین زوج درمانی پذیرش و تعهد 393/0 درصد تغیرات کیفیت زندگی زناشویی و به میزان 177/0 درصد تغیرات در افزایش توافق زوجین و 12/0 درصد تغییرات در افزایش رضایت از زندگی را تبیین می کند. بنابراین اثربخشی زوج درمانی پذیرش و تعهد بر رضایت زندگی زناشویی و کیفیت زندگی زوجین در شرف طلاق تاثیر مثبت و معناداری دارد.

واژگان کلیدی :
زوج درمانی، پذیرش و تعهد، کیفیت زنذگی زناشویی، رضایت زناشویی، طلاق.