دوره 4، شماره 40، مهر 1400، صفحات 53 - 46
نویسندگان : اميرمحمد مومنی كوهستانی * و ياسمن نژاد حسينيان

چکیده :
سراسر قرآن كريم و كلام اهل بيت پر است از اعجاز و سخنان گوهر بار كه تا قيامت تازگي و بديع بودن خود را دارند و همواره سرلوحه زندگي ما خواهد بود. كافيست در اين باره به تحقيق و پژوهش بپردازيم. بي شك علم آموزي در اسلام همواره از امور پسنديده به شمار مي رفت و در فرهنگ اسلامي از جايگاه والايي برخوردار بوده است. پيامبر عظيم الشان اسلام و ائمه اطهار بسيار بر علم آموزي تاكيد داشته و مردم را به اين امر پسنديده دعوت مي كردند. لذا در پژوهش حاضر به دنبال جايگاه رياضيات به عنوان يكي از علوم كارامد در كلام قرآن كريم هستيم و سعي در پاسخ به اين سوال هستيم كه رياضيات در دين مبين اسلام از چه جايگاهي برخوردار بوده و اساسا اعجاز رياضياتي قرآن كريم چيست. در انتهاي پژوهش سعي شد تا با داده هاي گردآوري شده پيشنهادي براي به كار بردن اطلاعات رياضياتي قرآن در تدريس رياضيات مدرسه اي ارائه شود. پژوهش حاضر از نوع كتابخانه اي(اسنادي) با مطالعه منابع و مقالات معتبر در اين حوزه است.

کلمات کلیدی :
رياضيات، علم آموزي ،ریاضی در قرآن، اسلام