اثربخشي طرح واره درماني بر تعامل زناشويي و رضایت جنسي مراجعین به مراکز مشاوره خانواده
اثربخشي طرح واره درماني بر تعامل زناشويي و رضایت جنسي مراجعین به مراکز مشاوره خانواده
دوره 2، شماره 15، شهریور 98، صفحه 17 - 32
نویسندگان : حکیمه رنجبر *

چکیده :
هدف از پژوهش حاضر تعیین ميزان اثربخشي طرح واره درماني بر تعامل زناشويي و رضایت جنسي مراجعین به مراکز مشاوره خانواده بود. روش اين پژوهش، نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه است. جامعه آماري در اين پژوهش كليه زوجين مراجعه كننده به مراكز مشاوره شهر بوشهر در سال 1397 بودند. از بین مراكز مشاوره يك مركز بصورت تصادفي انتخاب و 40 نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس در دو گروه آزمايشي و کنترل (در هر گروه 20 نفر گروه آزمايش و 20 نفر گروه کنترل) انتخاب شدند. بعد از انجام، هماهنگي هاي لازم و انتخاب نمونه به تعداد آزمودني هاي گروه آزمايشي و گروه كنترل برگه سؤال و پاسخ نامه آماده گرديد و با اطمينان از محرمانه بودن اطلاعات، با تشريح كلي كار و توجيه افراد جهت شركت در اين آزمون و تحقيق، از آنها خواسته شد كه نهايت همكاري را با پژوهشگر داشته و سپس به تعداد آنها كه 40 نفر بودند برگه سؤالات پيش آزمون تعامل زناشويي و رضایت جنسي توزيع گرديد. پس از اتمام پيش آزمون مداخله طرح واره درماني به گروه آزمايشي كه شامل 20 نفر هستند داده شد. در این پژوهش طی هشت مرحله مداخله طرح واره درماني برگزار شد. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه تعامل زناشويي و رضایت جنسي بود. نتايج پژوهش نشان دادند که طرح واره درماني موجب افزايش تعامل زناشويي و رضایت جنسي مراجعین شده بود.

واژگان کلیدی :
طرح واره درماني، تعامل زناشويي، رضایت جنسي