نقش هویت اجتماعی در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی (ADHD)
نقش هویت اجتماعی در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی (ADHD)
دوره 2، شماره 12، خرداد 1398، صفحه 31 - 43
نویسندگان : زهرا محمدزاده *

چکیده :
هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه هویت اجتماعی و اختلال نقص توجه – بیش فعالی در کودکان می باشد. از نظر تاريخي، مفهوم «هويت اجتماعي» جايگاهي محوري در نظريه پردازي هاي روانشناسي اجتماعي و نظريه پردازي هاي جامعه‌شناسانه داراست. هويت اجتماعي يكي از ابعاد هويت است كه در زندگي فرد و جامعه تاثير دارد هويت اجتماعي از عوامل متعددي متاثر است. اختلال نقص توجه/بيش فعالي شايع ترين اختلال رفتاري در كودكان است كه سبب ايجاد مشكلات در توانايي هاي اجتماعي، تحصيلي، و زندگي خانوادگي فرد مي شود. روش جمع آوری اطلاعات در این پژوهش با توجه به اطلاعات و تحقیقات کتابخانه ای، استفاده از مقالات به روز علمی روانشناسی و پژوهش های میدانی انجام شده و به رشته ی تحریر در آمده است. یافته ها حاکی از آن است كه هر یک از مؤلفه‌های مختلف هویت اجتماعی؛ عامل اقتصادی، اجتماعی، نفوذ والدین، تأثیر مدرسه، نگرش نسبت به خود، عوامل شناختی می‌تواند بر میزان و شدت اختلال نقص توجه – بیش فعالی مؤثر باشد .رابطه ی بسیار معنادار منفی بین هویت اجتماعی و انواع اختلال نقص توجه ( بی توجهی، تکانشی و ترکیبی) وجود دارد که نقش محیطی که کودک در آن زندگی می کند را اثبات می کند.

واژگان کلیدی :
اختلال نقص توجه، بیش فعالی، هویت اجتماعی، کودکان