اهمیت و کاربرد فناوری در آموزش تاریخ
اهمیت و کاربرد فناوری در آموزش تاریخ
دوره 3، شماره 28، مهر 99، صفحه 83 - 71
نویسندگان : سعید رومانی * و حدیث سبزواری نژاد و رضوان یاراحمدی و فاطمه هاشمی

چکیده :
این مطالعه به دنبال بررسی اهمیت و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و چالش‌ها و فرصت‌های آن برای فرایند اموزش است. یادگیری اگر با پیشرفت‌های انجام شده در حوزه فناوری‌ اطلاعات و ارتباطات هماهنگ باشد، می‌توان به تعمیق و تسهیل فرایند دانش‌اندوزی بینجامد. امروزه اطلاعات نقش کلیدی را در توسعه و پیشرفت جوامع ایفا می کند. در شرایط کنونی دستیابی به دانش نوین و مدیریت آن، امکان توسعه و پیشرفت را برای اکثر جوامع فراهم نموده است. بنابراین زندگی در دنیای کنونی نیازمند آموزش و پرورش مبتنی بر دانایی، تحقیق و نوآوری است و استفاده از فناوری‌ های نوین آموزشی ما را در این امر یاری می کند و سبب ارتقای کیفیت فرایند یاددهی - یادگیری، ایجاد فرصت های یادگیری برابر، توجه به تفاوت های فردی، کمال بخشیدن به خود و محیط پیرامون می گردد. انتخاب روش و ابزار صحیح آموزشی در راستای تسریع فرایند یادگیری که تامین‌کننده‌ی اهداف آموزشی از پیش تعیین شده باشد چالش‌ها و فرصت‌های خاص خود را دارد. با توجه به ادبیات پژوهش، ابتدا فضای حاکم در زمینه پیشرفت‌های انجام شده در حوزه فناوری اطلاعات تبیین و ترسیم شده و در ادامه به جوانب مختلف آن و چالش‌ها و فرصت‌های موجود پرداخته می‌شود. روش پژوهش مطالعه حاضر توصیفی تحلیلی و به منظور گردآوری اطلاعات، از مطالعه کتابخانه ای، جدیدترین پژوهش‌های انجام گرفته در حوزه فناوری اطلاعات و منابع اینترنتی استفاده شده است. یافته‌های مطالعه نشان می‌دهد که نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در چند سال اخیر، با توجه به روند جهانی شدن، تاثیر گسترده‌ای در حوزه یادگیری و آموزش به ویژه در زمینه ارائه فرصت‌های آموزشی، داشته است. توسعه ي فناوری‌ نوین آموزشی در نظام آموزشي کارآمد، نه فقط يک انتخاب بلکه يک ضرورت غير قابل انکار است و گام مهمي در اصلاحات نظام هاي آموزشي محسوب مي گردد. در دنیای تعلیم و تربیت آنچه که حائز اهمیت است و باید مورد توجه قرار بگیرد اهمیت فناوری‌ نوین آموزشی و چگونگی به کار گیری آن در فرایند آموزش با توجه به امکانات و شرایط و موقعیت آموزشی است.

واژگان کلیدی :
فناوری، آموزش، یادگیری، تاریخ