دوره 5، شماره 54، آذر 1401، صفحات 41 - 47
نویسندگان : حمید دستجردی و زهرا کوهستانی سینی و محمدعلی کهن پور *

چکیده :
با توجه به اهمیت نقش تربیت بدنی در تعلیم و تربیت از دوره آموزش ابتدایی، هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش کلاس-های ضمن خدمت بر عملکرد حرفه ای معلمان تربیت بدنی شهر مشهد بود. نمونه ی آماري مورد مطالعه در اين پژوهش شامل 60 معلم تربیت بدنی دوره تحصیلی ابتدایی نواحي آموزش و پرورش شهر مشهد بودند كه 30 نفر از آنها در طول سال هاي تحصيلي 1400-1396 در دوره هاي آموزش ضمن خدمت در هر سه دوره روش ها و فنون تدريس، مدیریت کلاس و سنجش و اندازه گیری شركت كرده بودند و 30 نفر دیگر در این کلاس ها شرکت نکرده بودند. اطلاعات تدریس کلاسی، کلاس داری و ارزشیابی کلاسی از طریق چک لیست مشاهده و وضعیت تحصیلی دانش آموزان از طریق فرم ثبت نمرات دانش آموزان جمع آوری شد. نتایج آزمون تی مستقل نشان داد که تفاوت معناداری بین تدریس کلاسی، کلاس داری، ارزشیابی کلاسی و وضعیت تحصیلی دانش آموزان معلمان تربیت بدنی که به کلاس های ضمن خدمت رفته بودند و آنهایی که به کلاس های ضمن خدمت نرفته بودند، وجود ندارد (P>0.05). به نظر می رسد باید تجدید نظر اساسی در خصوص نحوه اجرای این کلاس ها از طریق درگیر کردن خود معلمان در یادگیری از طریق کنکاش و پژوهش ایجاد شود.

کلمات کلیدی :
تربیت بدنی، آموزش ابتدایی، کلاس های ضمن خدمت، عملکرد حرفه ای، معلمان تربیت بدنی


مشاهده مقاله
312
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۲ تیر ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۰ مهر ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۳۰ آذر ۱۴۰۱