دوره 5، شماره 51، شهریور 1401، صفحات 591 - 613
نویسندگان : فرزانه وظیفه خواه * و زهره گنجعلی و صدیقه شهرکی و زهرانورا

چکیده :
در این پژوهش سعی داریم به بررسی رابطه نشاط اجتماعی و مولفه های آن با اشتیاق تحصیلی دانش آموزان شهر ادیمی بپردازیم. از جامعه آماری معین و روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی از 85 نفر از دانش آموزان متوسطه اول با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای گزینش نموده و مورد بررسی قرار گرفتند. فرض اصلی پژوهش بر این بود که فرسودگی تحصیلی و مولفه‌های آن با بی صداقتی تحصیلی دانش آموزان شهر ادیمی رابطه معناداری دارد در این پژوهش برای دریافت اطلاعات فرسودگی تحصیلی از پرسشنامه فرسودگی تحصیلی (برسو وهمکاران ، 1997) و برای دریافت اطلاعات بی صداقتی تحصیلی ازپرسشنامه ﺑﻰﺻـﺪاﻗﺘﻰ ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ ﻣﻚ ﻛﺎﺑﻰ و ﺗﺮوﻳﻨﻮ (١٩٩٧) استفاده شد.

کلمات کلیدی :
فرسودگی تحصیلی، بی صداقتی تحصیلی، دانش آموزان


مشاهده مقاله
240
دانلود
0
تاریخ دریافت
۳۰ فروردین ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۲ تیر ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۱۹ شهریور ۱۴۰۱