دوره 4، شماره 35، اردیبهشت 1400، صفحات 177 - 185
نویسندگان : محمد جواد خدایاری و احمد زیدی و مهدی اکبر زاده و شهناز حاتمی و علیرضا قیاسی *

چکیده :
امروزه می توان گفت که آموزش مجازی بطور کلی یکی از برنامه های بسیار مهم و جدی است که از طرف آموزش و پرورش و همچنین آموزش عالی مطرح و انجام شده است که با توجه شرایط حال حاضر کشور به لحاظ پاندومی کوید19، از اهمیت مضاعفی برخوردار شده بوده و استمرار شرایط کرونایی در کشور در سال های پیش رو، لزوم تقویت آن از طریق ایجاد تغییرات ساختاری و فنی و دیجیتالی و... در این عرصه ضروری بوده چون که تاثیری زیادی بر یادگیری دانش آموزان در این شرایط کرونایی داشته و دارد، در نتیجه استفاده بهینه از آموزش مجازی مستلزم شناسایی چالش های موجود در این زمینه می باشد. از این رو در تحقیق حاضر، به لحاظ اهمیت نقش آموزش مجازی در یادگیری دانش آموزان، به مباحث مرتبط با آموزش مجازی، و تاثیر آن بر یادگیری دانش آموزان پرداخته است. و در ادامه نقش آموزش مجازی در آموزش دانش آموزان در دوران کرونا را مورد بررسی قرار می دهد.

کلمات کلیدی :
آموزش مجازی، یادگیری، کرونا، دانش آموزان


مشاهده مقاله
318
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۰ فروردین ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۲۴ خرداد ۱۴۰۰