دوره 4، شماره 42، آذر 1400، صفحات 122 - 109
نویسندگان : زهره حمزه لو * و لیلا مختاری و طلا مسکینی و فاطمه نوری

چکیده :
این پژوهش با هدف بررسی ارتباط اهداف جزئی تدوین شده در کتاب راهنمای معلم با متن نوشتاری کتاب فارسی پایه پنجم ابتدایی انجام شده و با استفاده از روش تحلیل محتوا توصیفی ارتباط اهداف با متن نوشتاری مورد پژوهش قرار گرفته است.در این پژوهش،اهداف جزئی کتاب فارسی پایه پنجم ابتدایی، طبقات (کدها) را تشکیل داده است که متن نوشتاری بر اساس آنها رمزگذاری و شمارش شده است.واحد ثبت در این تحقیق مضمون یا موضوع بوده و واحد زمینه ،درس می باشد.همچنین روش شمارش در این تحقیق روش شمارش فراوانی ها و وجود یا عدم وجود است.جامعه آماری پژوهش،کتاب فارسی پایه پنجم ابتدایی شامل شش فصل،هفده درس می باشد و نمونه شامل متن نوشتاری دروس کتاب فارسی پایه پنجم ابتدایی است و منظور از متن نوشتاری،متن درس،درست نادرست،درک مطلب،دانش زبانی،شعرخوانی،صندلی صمیمیت،بخوان و حفظ کن،واژه آموزی،بخوان و بیندیش و حکایت است.نتایج تحلیل نشان می دهد از مجموع 101 هدف،به 71 هدف (دقیقا 29/70 درصد)در متن نوشتاری اشاره شده است اما 30 هدف دیگر(دقیقا 70/29 درصد)در متن نوشتاری لحاظ نشده اند. البته اهداف موجود در کتاب راهنمای معلم در سه حیطه شناختی،عاطفی ومهارتی تدوین شده اند و لحاظ کردن بعضی اهداف(مخصوصا اهداف مهارتی)در متن نوشتاری بسیار دشوار است بنابراین عدم مطابقت کامل بین اهداف ومتن نوشتاری منطقی وقابل قبول می باشد.

کلمات کلیدی :
تحلیل محتوای ارتباطی، فارسی خوانداری پنجم ابتدایی، اهداف جزئی، کتاب راهنمای معلم