دوره 7، شماره 72، خرداد 1403، صفحات 13 - 26
نویسندگان : حدیث خان محمدی * و وحید شاویسی زاد و فوزیه کرمی و سیروس خداویسی و فرامرز خان محمدی

چکیده :
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه اخلاق مداری، کنترل احساسات و آگاهی از رفتار با عملکرد شغلی دبيران آموزش و پرورش بود. روش اين پژوهش توصيفي از نوع همبستگي است. در اين پژوهش جامعه آماري كليه دبيران آموزش و پرورش شهر سرپل ذهاب بودند. نمونه آماري نيز با استفاده از جدول مورگان و به روش نمونه گيري تصادفي ساده تعداد 225 نفر انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه اخلاق مداری لنيك وكيل، کنترل احساسات گراسميك و همکاران، آگاهی از رفتار براون و رايان و عملکرد شغلی پاترسون می باشد. نتايج با استفاده از روش آماري ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون، نشان داد كه بين اخلاق مداری و عملکرد شغلی دبيران رابطه مثبت معني داري وجود دارد. بين کنترل احساسات و عملکرد شغلی دبيران رابطه مثبت معني داري وجود دارد. بين آگاهی از رفتار و عملکرد شغلی دبيران رابطه مثبت معني داري وجود دارد. مدل تأثیر اخلاق مداری، کنترل احساسات، آگاهی از رفتار بر عملکرد شغلی دبيران معنی‌دار بود، این مدل 27 درصد واریانس عملکرد شغلی دبيران را توجيه كرد. بنابراین عملکرد دبيران در شغلشان نشان دهندۀ توانایی های بالفعل و بالقوه و همچنین نقاط ضعف و قوت اوست، در نتیجه با ارزیابی فرد و کسب اطلاعاتی در این زمینه می توان مسیر شغلی فرد را در سازمان ترسیم نمود.

کلمات کلیدی :
اخلاق مداری، کنترل احساسات، آگاهی از رفتار، عملکرد شغلی


مشاهده مقاله
81
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۹ فروردین ۱۴۰۳
تاریخ ریوایز
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
تاریخ پذیرش
۲۹ خرداد ۱۴۰۳