دوره 4، شماره 40، مهر 1400، صفحات 116 - 99
نویسندگان : زهرا اعظمی *

چکیده :
پژوهش حاضر با عنوان پیش بینی کیفیت زندگی بر اساس رضایت زناشویی، سن ازدواج، الگوهای همسر گزینی و تفاوت سنی زوجین شهر ماهشهر انجام‌گرفته است. پژوهش حاضر باتوجه به هدف كاربردي و شيوه اجرا از نوع همبستگي است. جامعه آماري این پژوهش شامل كليه زوجين شهر ماهشهر در سال 1397 است که البته در هیچ مرجع رسمی یا حتی سازمان های حمایتی ذیربط آمار دقیقی از این گروه در دست نیست. نمونه آماري این پژوهش عبارت است از تعداد 200 نفر از زوجین (100 زوج) که ناچار بر اساس وضعیت موجود آماری آنها با استفاده از روش نمونه گيري در دسترس، از مراکز مشاوره شهر ماهشهر انتخاب گرديدند. ابزارهای مورد استفاده پرسشنامه رضایت زناشوئی اولسون (1989)، کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی و الگوهای همسر گزینی رفاهی (1387) می‌باشد. نتايج پژوهش نشان دادند که بين رضایت زناشویی با کیفیت زندگی زوجین رابطه مثبت و معني داري وجود دارد (0001/0p= و 54/0= r). بين سن ازدواج با کیفیت زندگی زوجین رابطه مثبت و معني داري وجود دارد (0001/0p= و 31/0= r). بين الگوهای همسر گزینی با کیفیت زندگی زوجین رابطه مثبت و معني داري وجود دارد (0001/0p= و 48/0= r). بين تفاوت سنی با کیفیت زندگی زوجین رابطه منفی و معني داري وجود دارد (0001/0p= و 29/0= r). متغير رضايت زناشويي با ضريب بتای 34/0، متغير الگوهای همسر گزینی با ضريب بتای 31/0، متغير سن ازدواج با ضريب بتای 28/0 می توانند به طور مثبت و معنی دار و متغير تفاوت سنی با ضريب بتای 24/0، می توانند به طور منفی و معنی داری کیفیت زندگی زوجین را پيش بينی کنند.

کلمات کلیدی :
کیفیت زندگی بر اساس رضایت زناشویی، سن ازدواج، الگوهای همسر گزینی و تفاوت سنی