دوره 3، شماره 23، اردیبهشت 99، صفحات 124 - 130
نویسندگان : سیده رویا نوربخش شورابی *

چکیده :
مقدمه:یادگیری فاصله دار در واقع یک نوع روش تدریس برای تعبیه اطلاعات در حافظه ما از طریق تکرار است. یادگیری فاصله دار بسیار مهم است چرا که نتیجه تحقیقات علوم شناختی است. یکی از خصیصه های این نوع از یادگیری پوشش سریع و فوری محتوا در حداقل زمان ممکن می باشد. روش: تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی در کنار چارچوب نظری مرتبط با یادگیری فاصله دار صورت گرفته است و از مطالعات کتابخانه ای استفاده گردید.نتایج: یادگیری فاصله داری شامل سه مرحله زیر است: 1-درون داد اول /استراحت اول 2-درون داد دوم/استراحت دوم 3- درون داد نهایی. اولین مرحله به صورت یک سخنرانی می باشد که معلم یا مربی معمولا با استفاده از پاورپوینت حجم زیادی از اطلاعات را ارائه می دهد. دومین برونداد بر روی یادآوری تمرکز دارد .آخرین برونداد بر فهم و ادراک فراگیران تمرکز می کند.معلمان زمانی که از روش یادگیری فاصله‌دار استفاده کردند نتایج شگفت‌آوری را گزارش داده‌اند.

کلمات کلیدی :
آموزش، یادگیری فاصله دار، برنامه درسی.