دوره 6، شماره 59، اردیبهشت 1402، صفحات 159 - 170
نویسندگان : یعقوب خضرپور *

چکیده :
هدف پژوهش حاضر, تعیین مؤلفه های تشکیل دهنده و عوامل تاثیرگذار بر موفقیت تحصیلی در قالب یک الگوی پارادایمی بود. برای دست یابی به این هدف, از روش پژوهش همبستگی استفاده شد. تجزیه یافته های تحقیق نشان دادند که سازه موفقیت تحصیلی به عنوان مقوله اصلی مبتنی بر مؤلفه دست یابی به اهداف است. از مؤلفه های تشکیل دهنده این مقوله می توان به قبولی در دانشگاه های معتبر, رسیدن به مدارج عالی علمی و کسب تخصص در رشته تحصیلی اشاره کرد. همچنین از عوامل اثرگذار بر موفقیت تحصیلی می توان به غایت نگری و خودباوری به عنوان شرایط علی؛ حمایت خانوادگی و امکانات آموزشی به عنوان شرایط زمینه ای؛ هوش تحصیلی به عنوان شرایط واسطه ای و پشتکار و برنامه ریزی به عنوان راهبرد اشاره کرد. مقوله مرکزی بدست آمده, انگیزش موفقیت تحصیلی است که تمام عوامل علی, زمینه ای و مداخله ای تاثیرگذار بر موفقیت تحصیلی را دربر گرفته, و نیز پاسخ نهایی به سوال اصلی تحقیق یعنی عوامل موثر بر موفقیت تحصیلی است.

کلمات کلیدی :
موفقیت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، افت تحصیلی، سرمایه های روانشناختی


مشاهده مقاله
82
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۴ آبان ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۰۴ دی ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲