دوره 4، شماره 35، اردیبهشت 1400، صفحات 82 - 73
نویسندگان : فاطمه خدابخشی * و سید احمد جلالی

چکیده :
پژوهش حاضر با هدف مقایسه تفکر انتقادی، خود پنداره و خودتنظیمی در دانش‌آموزان دختر دبیرستان و هنرستان انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل همه دانش‌آموزان دختر دبیرستان و هنرستان ناحیه 4 شهر قم بود که در سال 94-1393 مشغول به تحصیل بودند. برای این منظور 60 نفر از دانش‌آموزان دبیرستان و 60 نفر از دانش‌آموزان هنرستان به‌صورت خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری این مطالعه، پرسشنامه‌های تفکر انتقادی کالیفرنیا ب، خودپنداره راجرز و خودتنظیمی بوفارد بود. ابزارها دارای روایی و پایایی قابل قبولی بودند. جهت آزمودن فرضیه‌های پژوهش، آزمون t گروه¬های مستقل به کار گرفته شد. تجزیه‌وتحلیل داده های آماری با استفاده از نرم افزار SPSS ویراست 19 صورت گرفت. نتایج نشان داد که تفکر انتقادی در دانش‌آموزان دبیرستان به طرز معناداری بالاتر از دانش‌آموزان هنرستان است؛ اما خودپنداره واقعی و ایده‌آل و خودتنظیمی در دانش‌آموزان دبیرستان و هنرستان دارای تفاوت معناداری نیست. درنهایت، محدودیت‌های پژوهش و پیشنهاداتی برای پژوهش‌های آینده مورد بحث قرار گرفت.

کلمات کلیدی :
تفکر انتقادی، خودپنداره، خودتنظیمی، دانش‌آموزان دختر هنرستان و دبیرستان.