دوره 4، شماره 40، مهر 1400، صفحات 219 - 204
نویسندگان : فرناز ابهرزنجانی * و نگار ساده

چکیده :
هدف: اینترنت علاوه بر مزایایی که دارد بی گمان میتواند پدید آورنده مشکلات جدید یا تشدید کننده مشکلات قدیمی باشد، هدف از پژوهش حاضر، بررسي رابطه اعتياد به اينترنت باافسردگی در تيپ هاي شخصيتي نوع A وB و تعيـين توان پيش بين اين دو متغير در تعامل با متغير جنسيت به منظور پيش بيني ميزان اعتياد به اينترنـت دانش آموزان دختر و پسر بـود. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی بود که به روش همبستگی انجام شد. به اين منظور 250 دانش آموز دختر و پسر (125 پسر و 125 دختر) مدارس شهرستان مشهد به شـيوه تصـادفي خوشـه اي انتخـاب شـدند. . جهت جمع آوري اطلاعات از مقیاس پرسشنامه افسردگي Beck ، تيپ شخصيتيA وB گنجي(1380) و پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ استفاده شد. داده ها با استفاده از روشهاي آماري توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار و روشهاي آماري استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون وتحلیل رگرسیون، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج نشان داد بین میزان اعتیاد به اینترنت در نوجوانان دختر و پسر تفاوت معنی دار وجود ندارد. بین تیپ شخصیتی A یا B در نوجوانان دختر و پسر تفاوت معنی دار وجود ندارد. و لی اعتياد به اینترنت در نوجوانان دختر و پسر با تيپ هاي شخصيتي رابطه معنی داری را نشان داد. همچنین بین افسردگی در نوجوانان دختر و پسر تفاوت معنی دار وجود ندارد و اعتياد به اینترنت در نوجوانان دختر و پسر با افسردگي ارتباط ندارد. نتیجه گیری: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اعتياد به اینترنت در نوجوانان دختر و پسر تفاوتی ندارد و ارتباط ان با تيپ هاي شخصيتي و افسردگي از ﻃﺮﯾﻖ تیپ های شخصیتی و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﯿﯿﻦ اﺳﺖ؛ ﻟﺬا ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻠﻮﯾﺤـﺎت ﻣﻬﻤﯽ در زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزش داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑـﻪ ﻫﻤﺮاه دارد.

کلمات کلیدی :
اعتياد به اینترنت، نوجوانان، تيپ هاي شخصيتي، افسردگي