دوره 6، شماره 59، اردیبهشت 1402، صفحات 171 - 185
نویسندگان : محمد بابامیر * و احمد رحمانی قورتانی و حاصل داش و مجید خلیلی مقدم

چکیده :
هدف پژوهش حاضر مقایسه عملکرد و خودکارآمدی در درس ریاضی دانش آموزان ابتدایی دو زبانه و تک زبانه شهرستان لردگان است. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی بوده و به لحاظ روش توصیفی از نوع پیمایشی می-باشد. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان ابتدایی دو زبانه و تک زبانه شهرستان لردگان می باشد. حجم نمونه با توجه به پراکنده بودن دانش آموزان دو زبانه و تک زبانه به صورت تصادفی ساده به تعداد 35 نفر از دانش آموزان یک کلاس پرسشنامه وتوزیع جمع آوری می گردد. ابزارهای اندازه گیری پژوهش از دو پرسشنامه استاندارد عملکرد تحصیلی درتاج (2008) و خودکارآمدی جینک و مورگان (1999) بود. جهت تضمین اعتبار محتواي پرسشنامه ها از نظر متخصصان، اساتید دانشگاه استفاده و مورد تأیید آنان قرار گرفت. پایایی پرسشنامه ها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، برای عملکرد تحصیلی (81/0) و خودکارآمدی (86/0) تعیین شده که نشان ‌دهندۀ پایایی مناسب ابزار اندازه گیری بود. پس از جمع‌ آوری داده‌ها، تجزیه و تحلیل آنها در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی با استفاده از نرم افزار Excel و SPSS42 انجام گرفت. نتایج آزمون t نشان داد که بین عملکرد تحصیلی در درس ریاضی دانش آموزان ابتدایی تک زبانه (پسر) و دو زبانه (پسر) در شهرستان لردگان تفاوت معناداری وجود ندارد (05/0<p ). بین عملکرد تحصیلی در درس ریاضی دانش آموزان ابتدایی دوزبانه (دختر) و تک زبانه (دختر) در شهرستان لردگان تفاوت معناداری وجود دارد (05/0<p ). بین عملکرد تحصیلی در درس ریاضی دانش آموزان ابتدایی دو زبانه (پسر) و دو زبانه (دختر) در شهرستان لردگان تفاوت معناداری وجود دارد (05/0<p ). بین خودکارآمدی در درس ریاضی دانش آموزان ابتدایی تک زبانه (پسر) و دو زبانه (پسر) در شهرستان لردگان تفاوت معناداری وجود ندارد (05/0<p ). بین خودکارآمدی در درس ریاضی دانش آموزان ابتدایی دو زبانه (دختر) و تک زبانه (دختر) در شهرستان لردگان تفاوت معناداری وجود دارد (05/0<p ). بین خودکارآمدی در درس ریاضی دانش آموزان ابتدایی دو زبانه (پسر) و دو زبانه (دختر) در شهرستان لردگان تفاوت معناداری وجود دارد (05/0<p ).

کلمات کلیدی :
عملکرد، خودکارآمدی، درس ریاضی، ابتدایی، دو زبانه، تک زبانه، لردگان.


مشاهده مقاله
251
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۴ بهمن ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۰۵ فروردین ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲