دوره 4، شماره 35، اردیبهشت 1400، صفحات 72 - 55
نویسندگان : علیرضا محمدزاده فاضلی * و وحید خدائی مجد و هادی اسمخانی اکبری نژاد

چکیده :
پژوهش حاضر به ‌منظور بررسی ارتباط طرحواره‌های ناسازگار اولیه با دلبستگی شغلی و شادکامی کارمندان ادارات آموزش و پرورش شهرستان تبریز انجام گرفت. به‌این ترتیب از روش تحقیق توصیفی- همبستگی استفاده شد. بدین‌منظور از بین ادارات پنج‌گانه آموزش و پرورش شهرستان تبریز، دو ناحیه (با تعداد 212 نفر کارمند) به‌صورت تصادفی انتخاب، و کارمندان به پرسشنامه‌های فرم کوتاه طرحواره یانگ (2005)، دلبستگی شغلی ادواردز و کیل‌پاتریک (1984) و شادکامی آکسفورد (1989) پاسخ دادند. به‌منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان داد بین طرحواره‌های رهاشدگی/ بی‌ثباتی، انزوای اجتماعی/ بیگانگی و آسیب‌پذیری در برابر ضرر و بیماری با متغیر دلبستگی شغلی رابطه مثبت و معنی‌دار، و بین طرحواره نقص/ شرم با متغیر دلبستگی شغلی رابطه منفی و معنی‌دار وجود دارد. همچنین بین طرحواره‌های رهاشدگی/ بی‌ثباتی و گرفتار/ خویشتن تحول‌نیافته با متغیر شادکامی رابطه مثبت و معنی‌دار، و بین طرحواره‌های آسیب‌پذیری در برابر ضرر و بیماری و بازداری هیجانی با متغیر شادکامی رابطه منفی و معنی‌دار وجود دارد. به‌طور کلی نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که طرحواره‌های ناسازگار اولیه با متغیرهای دلبستگی شغلی و شادکامی رابطه داشته و قادر به پیش‌بینی این دو متغیر می‌باشند.

کلمات کلیدی :
طرحواره‌های ناسازگار اولیه، دلبستگی شغلی، شادکامی، کارمندان