دوره 7، شماره 71، اردیبهشت 1403، صفحات 55 - 63
نویسندگان : فرزانه صانعی * و حانیه کارگریان مروستی و ناصرمحمدی احمدآبادی

چکیده :
از نیازهای اصلی و اساسی فطرت انسان ها، معنويت و کسب آرامش روحی و روانی است. به دلیل نیاز ذاتی انسان ها به معنويت، همواره اين مهم به عنوان رکن اساسی حیات انسان مورد توجه بوده است. هدف از اين پژوهش بررسی مولفه های تربیت معنوی از منظر آموزه های اسلامی بود. بنابراين مسأله اين پژوهش شناسايی مؤلفه های تربیت معنوی از منظر آموزه های اسلامی بوده است، آن طور که برای انسان امروزی می تواند لازم و مفید باشد. اين پژوهش از منظر هدف در زمره تحقیقات بنیادی بوده و در دسته بندی تحقیقات کیفی قرار می گیرد و روش آن توصیفی تحلیلی است که برای جمع آوری اطلاعات و داده های لازم از روش اسنادی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که از مهم ترين مولفه های تربیت معنوی می توان هضم تفاوت با ديگران، انضباط و جوديت قائل بودن، مهر ورزی و محبت، عدم افراط و تفريط، صبر و بردباری و بخشش و انفاق اشاره نمود.

کلمات کلیدی :
تعلیم و تربیت، آموزه های اسلامی، معنويت، تربیت معنوی، مؤلفه های معنويت


مشاهده مقاله
54
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۴ آبان ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۱۶ بهمن ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳