دوره 3، شماره 27، شهریور 99، صفحات 74 - 63
نویسندگان : علیرضا صفایی * و كيوان صالحي

چکیده :
فناوری اطلاعات، حاصل و نمود پیشرفت تمدن اخیر بشری است. ظرفیت شگرف این پدیده در مدارس از یکسو و ضرورت بررسی اثرات آن بر یادگیری دانش‌آموزان، منجر به شکل‌گیری این مطالعه گشت. پژوهش حاضر بهمنظور بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر افزایش یادگیری دروس ریاضی و زبان انگلیسی در دانش‌آموزان مقطع متوسطه منطقه نه شهر تهران در سال تحصیلی 93-94 اجرا شد. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه دانش‌آموزان مقطع متوسطه منطقه نه شهر تهران در سال 93-94 است که 1700 نفر است. نمونه مورد بررسی، به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای، منتج به انتخاب دو مدرسه گردید. از بین دانش‌آموزان دو مدرسه، از هر مدرسه یک کلاس و از هر کلاس حدود 30 دانش‌آموز انتخاب شد. در ادامه، برای گروه آزمایش از دانش‌آموزان مدرسه هوشمند و برای گروه گواه از دانش‌آموزان مدرسه غیرهوشمند استفاده می‌شود. نتایج نشان داد که میانگین نمرات درس ریاضی و انگليسي در دانش‌آموزان مدارس هوشمند (گروه آزمایش) به طور معناداری بیشتر از میانگین نمرات درس ریاضی و انگليسي در دانش‌آموزان مدارس غیرهوشمند (گروه کنترل) است.

کلمات کلیدی :
فناوری اطلاعات، درس ریاضی، درس انگليسي، يادگيري.