دوره 2، شماره 17، آبان 98، صفحات 123 - 138
نویسندگان : مدینه نظری *

چکیده :
هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی نقش شایستگی‏های حرفه‏ای معلمان در پیش‏بینی انگیزش و پیشرفت تحصیلی از دیدگاه دانش‏آموزان دوره‏ی متوسطه‏ی دوم شهر نورآباد بود. روش تحقیق، از نوع همبستگی بود. جامعه‏‏ی آماری، مشتمل بر کلیه‏ی دانش‏آموزان دوره‏ی دوم متوسطه‏ی شهر نورآباد به تعداد 2320 نفر بود که براساس جدول کرچسی و مورگان و به روش نمونه‏گیری طبقه‏ای متناسب، 330 نفر به عنوان نمونه‏ی آماری انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامة شایستگی‏های حرفه‏ای معلمان ملائی‏نژاد (1391)، پرسشنامة انگیزش تحصیلی مک‏اینرنی (1992)، و معدل پایان سال قبلی برای سنجش پیشرفت تحصیلی بود. برای تجزیه‏ و تحلیل داده‏ها از آزمون همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون، آزمون t و نرم‏افزار SPSS استفاده گردید. براساس یافته‏های تحلیل رگرسیون، ابعاد شایستگی شناختی، نگرشی- رفتاری و مدیریتی توان پیش‏بینی انگیزش و پیشرفت تحصیلی را دارا بودند. همچنین، نتایج بدست آمده نشان داد که بین ابعاد شایستگی‏های حرفه‏ای معلمان با انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد (01/0 ≥p) و بین دیدگاه‏های دانش‏آموزان دختر و پسر در برخورداری معلمان از شایستگی‏های حرفه‏ای و برخورداری دانش‏آمورزان از انگیزش تحصیلی اختلاف معناداری وجود داشت.

کلمات کلیدی :
شایستگی‏ های حرفه‏ ای، انگیزش تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، دانش ‏آموزان