دوره 5، شماره 51، شهریور 1401، صفحات 692 - 707
نویسندگان : معصومه جعفرزاده *

چکیده :
هدف از پژوهش حاضر بررسی نرخ رشد جمعیت دانشجویی و ظرفیت کالبدی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تبریز بوده است. روش انجام پژوهش، پیمایشی و مبتنی بر مطالعه اسنادی است. جامعه‌ي آماري آن شامل کلیه اسناد مربوط به ظرفیت کالبدی و تعداد دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی و دوره های مختلف دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز در طول سالهای 1391-1390 تا 1396-1395 می باشد. حجم نمونه تحقیق برابر با حجم جامعه و با استفاده از روش نمونه گیری تمام شماری انتخاب شد. برای گردآوری داده ها از مطالعه اسناد اداری استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان داد که : رشد دانشجو در طول سالهای تحصیلی 1391-1390 تا 1396- 1395 در کل برابر با 0.009 بوده است و پیش بینی می شود دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 1402-1401 تعداد 1133 نفر دانشجو داشته باشد.

کلمات کلیدی :
نرخ رشد، دانشجویی، کالبدی، علوم تربیتی و دانشگاه تبریز


مشاهده مقاله
324
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۳ تیر ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۱۹ شهریور ۱۴۰۱