دوره 5، شماره 51، شهریور 1401، صفحات 638 - 691
نویسندگان : فرزانه محمدی * و مهدی خواجه و حسین بامری و جمشید ملاشاهی

چکیده :
در این پژوهش سعی داریم به بررسی رابطه انگیزش تحصیلی و مولفه‌های آن با پیشرفت تحصیلی سواد آموزان دوره انتقال شهرزابل پردازیم. از جامعه آماری معین و روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی از 45 نفر از سواد آموزان دوره انتقال شهرزابل با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای گزینش نموده و مورد بررسی قرار گرفتند. فرض اصلی پژوهش بر این بود که انگیزش تحصیلی و مولفه‌های آن با پیشرفت تحصیلی سواد آموزان دوره انتقال شهر زابل رابطه معناداری دارد.در این پژوهش برای دریافت اطلاعات انگیزش تحصیلی و مولفه‌های آن پرسشنامه استاندارد انگیزش تحصیلی هارتر (1981،1980)و معدل نمرات سواد آموزان دوره انتقال استفاده شد. نتایج حاصله رابطه انگیزش تحصیلی و مولفه‌های آن با پیشرفت تحصیلی سواد آموزان دوره انتقال را تایید نمود.

کلمات کلیدی :
انگیزش تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، سواد آموزان


مشاهده مقاله
345
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۶ مرداد ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۱۹ شهریور ۱۴۰۱