دوره 3، شماره 27، شهریور 99، صفحات 11 - 1
نویسندگان : لادن سلیمی * و صابر صالح نژاد بهرستاقی و آزاده میرچی

چکیده :
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر رهبری تحول آفرین بر آفرینندگی معلمان دوره دوم مقطع متوسطه منطقه پنج شهر تهران انجام شد. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گرداوری داده¬ها توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق شامل 650 نفر از معلمان دوره دوم مقطع متوسطه منطقه پنج شهر تهران بود که از این میان با استفاده از جدول جسی و مورگان و روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای 242 نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های استاندارد آفرینندگی تورنس ( سرمد و همکاران،۱۳۹۰). و رهبری تحول آفرین بس و آولیو (2000) استفاده شد. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، بررسی داده¬ها و آزمودن فرضیه¬ها با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری و به کمک نرم افزار Smart PLS 2 در دو بخش مدل اندازه گیری و بخش ساختاری انجام پذیرفت. در بخش اول ویژگی های فنی پرسشنامه شامل پایایی، روایی همگرا و روایی واگرا مختص PLS بررسی گردید. در بخش دوم، ضرایب معناداری نرم افزار برای بررسی فرضیه¬های پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج تحقيق نشان داد، رهبری تحول آفرین و مولفه¬های آن شامل نفوذ آرمانی، انگیزش الهام بخش، برانگیختگی ذهنی و توجه و ملاحضات فردی بر آفرینندگی معلمان دوره دوم مقطع متوسطه منطقه پنج شهر تهران تاثیر دارد.

کلمات کلیدی :
آفرینندگی معلمان، رهبری تحول آفرین، نفوذ آرمانی، ملاحضات فردی