دوره 5، شماره 51، شهریور 1401، صفحات 309 - 336
نویسندگان : ابوالحسن روهنده * و سیروس محمودی و حیدر اسماعیل پور

چکیده :
این پژوهش با هدف تحلیل محتوای کتاب‌های هدیه‌های آسمانی پایه‌های چهارم، پنجم و ششم بر اساس عوامل خلاقیت گیلفورد و بیکاردز انجام شده است. در این پژوهش از روش تحلیل محتوای مفهومی استفاده شده و پس از مشخص کردن مولفه های خلاقیت بر مبنای دیدگاه گیلفورد و بیکاردز، با استفاده از تکنیک ویلیام رومی به تحلیل محتوای متن، پرسش ها و تصاویر سه کتاب مذکور اقدام شد. در این پژوهش، جامعه آماری، کتابهای هدیه‌های آسمانی پایه‌های چهارم، پنجم و ششم می باشد و جامعه آماری و نمونه برابر می باشد. نتایج تحقیق نشان داد که ضریب درگیری در مجموع برای متن کتاب های هدیه‌های آسمانی پایه چهارم ، پایه پنجم و پایه ششم به طور متوسط می‌باشد. ضریب درگیری برای پرسش های کتاب هدیه‌های آسمانی پایه چهارم، پایه پنجم و پایه ششم به طور متوسط می‌باشد. ضریب درگیری در مجموع برای تصاویر کتاب های هدیه های آسمانی پایه چهارم ، پایه پنجم و پایه ششم پایین تر از حد متوسط می‌باشد. در مجموع کلیه مؤلفه‌های خلاقیت در متون، پرسش‌ها و تصاویر زیر یک بوده که نشان دهنده خلاقیت کم در نگارش متون درسی است.

کلمات کلیدی :
خلاقیت گیلفورد، بیکاردز، تحلیل محتوا، کتاب های هدیه های آسمانی


مشاهده مقاله
299
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۲ فروردین ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۳ تیر ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۱۹ شهریور ۱۴۰۱