دوره 4، شماره 40، مهر 1400، صفحات 45 - 23
نویسندگان : امید ویسی * و مسلم امیری و مریم محمدی

چکیده :
يكي از موضوعات اساسي كه در سال هاي اخير روان‌شناسان توجه بيش‌تري به آن معطوف داشته‌اند، مقوله ي سلامت روان است. هدف اصلي اين پژوهش تطبيق و ارزيابي ديدگاه دين اسلام و نظريه هاي روان شناسان در زمينه ی سلامت روان است. براي انجام پژوهش حاضر كه به شيوه ي تحليلي- توصيفي انجام گرفته است، پيش فرض هاي لازم از احاديث، روايات و آيات قرآني گرفته شده و براساس آنها، سعي شده است تا پلي ميان دين اسلام و روان شناسي نوين در زمينه سلامت روان ايجاد شده و به بررسي تاثيرات متقابل آن ها بر يكديگر پرداخته شود. بر اساس نتايج و يافته هاي حاصل در بعد روان شناسي، در يافتن معنا و فلسفه وجود، نيرويي وجود دارد كه نوعي قدرت معنوي به انسان بخشیده، در تحمل سختي هاي زندگي روزمره او را كمك کرده و از نگراني و اضطرابي كه بسياري از مردم در معرض ابتلا به آن هستند، دور مي‌سازد. از نقطه نظر دين اسلام نيز ارتباط با خدا در سختي‌ها، مشكلات و بحران‌هاي زندگي به انسان آرامش مي‌دهد و توكل و توسل به او باعث كنترل استرس‌ها و تنش‌هاي فرد مي‌شود. در نهايت با تطبيق ديدگاه هاي روانشناسي و دين اسلام، انسان عصر حاضر مي تواند با افزايش ظرفيت‌هاي ديني و شناختي خود، توانايي مواجهه و مقابله با استرس‌هاي زندگي را پيدا كند تا در دنياي پر استرس امروز، كم‌تر دچار مشكلات روحي و رواني گردد.

کلمات کلیدی :
سلامت روان، دين اسلام، روان شناسي