دوره 6، شماره 65، آبان 1402، صفحات 140 - 153
نویسندگان : محمدرضا خدابخش * و سیده زهره حاتمی نژاد

چکیده :
هدف این پژوهش انجام مروری بر درمان های رفتار خودآسیب رسان در کودکان بود. این پژوهش به روش کتابخانه ای انجام شد. بدین صورت که ابتدا روش های درمانی رفتار خودآسیب رسان در کودکان از منابع پیشین استخراج و دسته بندی شد. سپس پیشینه پژوهشی و تعاریف مرتبط با هر پیامد به صورت جداگانه استخراج و در دسته های مربوطه قرار گرفت که در نهایت، 6 روش درمانی رفتار خودآسیب رسان در کودکان استخراج شد. این 6 روش درمانی شامل درمان شناختی-رفتاری، رفتاردرمانی دیالکتیکی، خانواده درمانی، هنردرمانی، درمان مبتنی بر حل مسئله و درمان روابط بین فردی بودند.

کلمات کلیدی :
رفتار خودآسیب رسان، کودکان، روان درمانی


مشاهده مقاله
85
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۹ مرداد ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۲۱ شهریور ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۹ آبان ۱۴۰۲