دوره 2، شماره 14، مرداد 1398، صفحات 12 - 20
نویسندگان : رعنا ممانی * و علیرضا قلعه ای و ثویبه عبدالله زاده

چکیده :
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین کارکردهای نهادینه شده با خلاقیت و سکوت سازمانی و توانمندی سازمانی می باشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان آموزش و پرورش شهرستان بوکان با تعداد ۸۵نفر می باشد. روش گردآوری داده ها توصیفی وازنوع همبستگی است.پرسشنامه های مورد استفاده شامل رهبری توزیعی دیویس با روایی 0.75 پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس با روایی 0.89 و پرسشنامه سکوت سازمانی واکولاوبورادوس با روایی 0.89 و پرسشنامه توانمندی سازمانی اسپریتز با روایی0.81 می باشند. در بخش آمار استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره با نرم افزار SPSS22استفاده شد. یافته ها حاکی از وجود روابط بین مولفه ها است.نتایج تحقیقات نشان داد تاثیر کارکردهای نهادینه شده بر خلاقیت و توانمندی سازمانی مثبت و بالا بوده است پس متغیر توانمندی سازمانی برای تعالی بخشیدن به سازمان روش مناسبی می باشد.

کلمات کلیدی :
کارکرد های نهادینه شده، خلاقیت، سکوت سازمانی، توانمندی سازمانی