دوره 5، شماره 51، شهریور 1401، صفحات 84 - 101
نویسندگان : سامان قادری * و گلاویژ یوسفی اقدم

چکیده :
هدف این پژوهش مطالعه بررسی رابطه پیشرفت تحصیلی و هوش چندگانه گاردنر دانش آموزان نسبت به رشته های مختلف در شهر سردشت در بین 384 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه شهر سردشت به شیوه نمونه گیری تصادفی در دسترس بود. ابزارهای پژوهش پرسشنامه هوش چندگانه گاردنر، پیشرفت تحصیلی و نگرش دانش آموزان به تغییر رشته بودند. برای آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته¬های نشان داد، بین مؤلفه های هوش چندگانه گاردنر و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به انتخاب رشته ها رابطه مثبت و معنی¬دار وجود دارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که باور به مستعد بودن در رشته انتخابی و علاقه مند بودن به دروس، جزء بیشترین دلایل دانش آموزان برای انتخاب رشته در دبیرستان و علاقه شخصی جزء بیشترین دلایل آنها برای انتخاب رشته دانشگاهی مورد نظر بود. اکثر دانش آموزان، منابع اطلاعاتی خود را در مورد رشته دبیرستان، افراد دارای رشته مورد نظر و اکثر آنها منابع اطلاعاتی خود را برای رشته دانشگاهی، اقوام شاغل در رشته مورد نظر، عنوان نمودند و نقش مشاور برای آنها کمرنگ بود ولی برای مادران مشاور در انتخاب رشته فرزندشان مهم بود . تقریبا به یک میزان، دانش آموزان با والدینشان در مورد انتخاب رشته در دبیرستان و دانشگاه، دارای اختلاف نظر و فاقد اختلاف نظر بودند و هوش چندگانه و پیشرفت تحصیلی از عوامل مؤثر در نگرش دانش آموزان به تغییر رشته است.

کلمات کلیدی :
پیشرفت تحصیلی، نگرش دانش آموزان نسبت به رشته های مختلف، هوش چندگانه گاردنر


مشاهده مقاله
241
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۰۸ تیر ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۱۹ شهریور ۱۴۰۱