دوره 2، شماره 14، مرداد 1398، صفحات 1 - 11
نویسندگان : دکتر مهدی محمودی و حسنا رستگاری *

چکیده :
مدارس امروز به دلیل پیشرفت‌های مختلف علوم و تغییرات هم‌زمان در هدف‌های آموزشی سعی خود را بیشتر به انتقال ‏اطلاعات و حقایق علمی معطوف کرده‏اند، در حالی که با ورود به دوران فراصنعتی و عصر اطلاعات به دلیل ویژگی‌هایی مانند انفجار دانش، تحول و تغییر سریع یافته‏های علمی، حضور ماشین‌های هوشمند در عرصة تعلیم و تربیت و از همه مهم‌تر عدم‌قطعیت معرفت علمی، نه امکان انتقال همة یافته‏های علمی وجود دارد و نه ضرورتی در این زمینه احساس می‏شود. بنابراین هدف از اين پژوهش، تعيين تاثير آموزش تدریس خلاق بر باورهای انگیزشی و جهت گیری تحصیلی دانش آموزان پايه ششم شهر سرپل ذهاب بود. طرح پژوهش، نيمه آزمايشي از نوع پيش آزمون و پس آزمون با گروه كنترل است. در اين پژوهش جامعه آماري كليه دانش آموزان پايه ششم شهر سرپل ذهاب در سال 1397 می باشند. نمونه مورد نظر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه اي 40 نفر در دو گروه آزمايشي و گواه (20 نفر گروه آزمايش و 20 نفر گروه گواه) قرار گرفت. ابزار هاي پژوهشي مورد استفاده باورهای انگیزشی بود و جهت سنجيدن آموزش تدریس خلاق از پروتكل آموزشي هفت جلسه اي استفاده شد. براي تحليل داده ها از تحليل كواريانس چند متغيره و يك متغيره استفاده شد. یافته‌ها نشان داد آموزش تدریس خلاق بر باورهای انگیزشی و جهت گیری تحصیلی دانش آموزان تاثير مثبت داشت.

کلمات کلیدی :
آموزش تدریس خلاق، باورهای انگیزشی، جهت گیری تحصیلی، دانش آموزان