دوره 4، شماره 40، مهر 1400، صفحات 203 - 189
نویسندگان : فرحناز روغنی و جاوید پیمانی * و محسن جدیدی

چکیده :
هدف این پژوهش تعیین اثربخشی بازی درمانی فلورتایم بر بهبود تنظیم شناختیِ هیجان کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش‌فعالی (ADHD) بود. طرح پژوهش، نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل تمامی کودکانِ پسر 11-9 ساله مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش‌فعالی مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی ویژه کودکان شهر تهران در نیمه اول سال 1397 بود که با توجه به هدف پژوهش، از میان جامعه آماری فوق تعداد 30 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای به صورت چند مرحله‌اي انتخاب شدند و با جایگزینی تصادفی در دو گروه 15 نفری آزمایش و گواه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده‌ها عبارت بود از پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان - فرم کودکان (CERQ-K-P). پس از اجرای پیش‌آزمون، گروه گواه در انتظار ماند و بازی درمانی فلورتایم برای گروه آزمایش در 10 جلسه 45 دقيقه‌اي به شیوه گروهی به اجرا گذاشته شد و سپس در پایان مداخلات درمانی، بار دیگر آزمودنی‌های دو گروه آزمایش و گواه توسط پرسشنامه‌ تنظیم شناختیِ هیجان مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده‌های پژوهش با استفاده از تحليل کواريانس تحلیل گردیدند. نتایج نشان داد که بعد از مداخله بین گروه آزمایش و گواه در میزان افزایش راهبردهای سازگارانه تنظیم شناختی هیجانِ تمرکز مجدد مثبت و تمرکز مجدد بر برنامه‌ریزی و میزان کاهش راهبردهای ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان تفاوت معنی‌داری وجود دارد (p<0/05)، ولی تفاوت معنی‌داری بین گروه آزمایش و گواه از لحاظ راهبردهای سازگارانه تنظیم شناختی هیجانِ پذیرش، ارزیابی مجدد مثبت و دیدگاه‌پذیری وجود نداشت (p>0/05).

کلمات کلیدی :
بازی درمانی فلورتایم، تنظیم شناختی هیجان، کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش‌فعالی