دوره 4، شماره 40، مهر 1400، صفحات 138 - 117
نویسندگان : زهرا هیبت اله پور * و ملیحه چرخاب

چکیده :
مقاله حاضر با هدف ارائه الگویی برای ارتقای مهارت های تفکر دانش آموزان در انواع محیط ‏های یادگیری در شهر اهواز با بهره گيري از روش پژوهش آميخته تدوین شده است در بخش كمي با بهره گيري از پرسشنامه استاندارد مهارت های تفکر انتقادی کالفرنیا فرم ب (CCTST) که شامل 34 سوال چند گزینه ای است. و در بخش كيفي با روش داده بنياد الگوي پارادايمي مهارت های تفکر دانش آموزان با استفاده از مصاحبه با افراد متخصص استخراج گردید. روايي سوالات مصاحبه بر اساس روايي صوري و محتواي و تاييد 10معلم با سابقه مدیریت و تدریس و هچنين چند خبره دانشگاهی تعيين گرديد. و براي اعتبار داده هاي مصاحبه از روش ملاك ارزيابي يك مطالعه به روش گراندد تئوري، در تحقيق حاضر از روش زاويه بندي (اجماع/ مثلث سازي) يعني مصاحبه، تحليل اسناد و مشاهدات محقق استفاده شد. نتايج بدست آمده نشان داده که نمره تفکر انتقادی جامعه مورد پژوهش 17.7 از 34 است. و کمترین نمره مرتبط با سوالات بخش تحلیلی هستند که نشان از ضعف تفکر تحلیلی انتقادی به مسائل می باشد. مقایسه وضع موجود و مطلوب نشان می دهد بین تفکر انتقادی دانش آموزان از وضعیت مطلوب و وضعیت موجود فاصله زیادی وجود دارد.عدد وضع مطلوب بیانگر دو برابر بودن نسبت به عدد وضع موجود می باشد.

کلمات کلیدی :
مهارت های تفکر انتقادی، محیط های یادگیری