دوره 4، شماره 40، مهر 1400، صفحات 84 - 63
نویسندگان : جواد افشین * و مونا تاتاری

چکیده :
هدف از پژوهش حاضر پیش‌بینی کیفیت زندگی کاری براساس ساختار انگیزشی در معلمان مقطع ابتدایی می‌باشد.روش پژوهش در اين مطالعه توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه پژوهش حاضر شامل کلیه معلمان مقطع ابتدایی شهر بجنورد است که در سال تحصیلی 93-92 مشغول به خدمت در آموزش و پرورش این شهر بودند. نمونه پژوهش حاضر را تعداد 271 معلم تشکیل می دهند که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌های پژوهشی از دو پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون و پرسشنامه اهداف فردی استفاده گردید. داده‌ها با استفاده از روشهای آمار توصیفی و رگرسیون گام به گام تجزیه و تحلیل شدند.نتایج پژوهش نشان داد که ساختار انگیزشی تبیین کننده معناداری برای کیفیت زندگی کاری محسوب می‌گردد (01/0≥p، 38/14 F=)، به علاوه میانگین کیفیت زندگی کاری معلمان دارای ساختار انگیزشی انطباقی به طور معناداری بیشتر از معلمان دارای ساختار انگیزشی غیرانطباقی می باشد(05/0≥p، 25/2 t=).

کلمات کلیدی :
کیفیت زندگی کاری، ساختار انگیزشی، معلمان