دوره 4، شماره 42، آذر 1400، صفحات 229 - 185
نویسندگان : علی فکوری زاده *

چکیده :
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در آموزش صورت گرفته‌است. برای دستیابی به این هدف از روش مرور نظام‌مند بهره گرفته شده‌است که بر مبنای جست‌وجوی مقاله‌ها در پایگاه‌های اطلاعاتی، بررسی و تلفیق یافته‌ها صورت گرفت. جامعه آماری مورد مطالعه شامل تمامی مقالات منتشرشده در سال‌های 98-1388 می‌باشد که نمونه بررسی شده پس از بررسی عناوین و محتوای مقاله‌‌ها و حذف مقالات نامرتبط با هدف پژوهش تعداد 48 مقاله می‌باشد. نتایج حاکی از اثربخشی مثبت کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در آموزش است؛ لذا پیشنهاد می‌شود معلمان با به‌کارگیری درست و به موقع اشکال مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) نظیر انواع نرم‌افزارها، اینترنت، چندرسانه‌ای‌ها و غیره عملکرد خود را ارتقا داده و در نهایت باعث بهبود یادگیری در دانش‌آموزان به عنوان هدف آموزش گردد.

کلمات کلیدی :
فناوری اطلاعات و ارتباطات، فاوا، کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات، آموزش، یادگیری