دوره 5، شماره 51، شهریور 1401، صفحات 522 - 538
نویسندگان : میکائیل حاتمی و مهدی رحیم لو *

چکیده :
تحقيق حاضر، در راستاي تعیین ارتباط رهبری اصیل با رفتار شهروند سازمانی معلمان مدارس ابتدایی شهرستان خوی انجام گرفت. از نظر هدف، جزء تحقيقات كاربردي و از نظر ماهيت پژوهش از نوع توصيفي و به روش همبستگی است. جامعه آماری تحقیق را كليه معلمان شهرستان خوی به تعداد 1353 نفر(510 مرد و 843 زن) تشكيل دادند، حجم نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان، 302 نفر برآورد گردید که با استفاده از نمونه گیری تصادفی خوشه ای اقدام به نمونه گیری شد، جهت جمع آوري داده ها از پرسشنامه رهبری اصیل پرسشنامه اولیو و همکاران(2007) و پرسشنامه رفتار شهروندی پادساکف و همکاران(1990) استفاده شد، روايي پرسشنامه هاي مذكور توسط متخصصین مربوطه تاييد و پايايي آنها از طريق ضریب آلفاي كرونباخ به ترتيب،851/0و 884/0 بدست آمد. براي تجزيه و تحليل داده ها از روشهاي آمار توصيفي و آمار استنباطي(ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه) استفاده شد. نتايج نشانگر این بود که رهبری اصیل با رفتار شهروند سازمانی معلمان مدارس ابتدایی شهرستان خوی ارتباط مثبت و معنی داری دارد. همچنین بین مولفه های رهبری اصیل (خودآگاهی، اخلاق درونی شده، پردازش متوازن، شفافیت رابطه ای) با رفتار شهروند سازمانی معلمان مدارس ارتباط مثبت و معنی داری مشاهده شد(05/0>p). همچنین، تحلیل رگرسیون نشان داد که از بین مولفه های رهبری اصیل، مولفه شفافیت رابطه ای قادر به پيش بيني رفتار شهروند سازمانی معلمان مدارس می باشد(05/0>p).

کلمات کلیدی :
رهبری اصیل، رفتار شهروند سازمانی، معلمان مدارس


مشاهده مقاله
259
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۹ اسفند ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۱۲ تیر ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۱۹ شهریور ۱۴۰۱