دوره 6، شماره 59، اردیبهشت 1402، صفحات 236 - 250
نویسندگان : رویا کرمی * و صابر شریعتی و فاطمه صفری

چکیده :
آموزش و پرورش به عنوان یک سیستم اجتماعی نتیجه سه نهاد عمده خانه، مدرسه و جامعه است. نقش و جایگاه مدرسه به عنوان مهم‌ترین شاخص جهت آموزش، پرورش و موفقیت دانش‌آموزان انکارناپذیر و حیاتی است. اما نمی‌توان جایگاه والدین و ضرورت مشارکت آنها را نادیده گرفت. والدین نقش عمده‌ای در تحول تحصیلی ایفا می‌کنند و کمک کردن در تکالیف درسی را رایج‌ترین شیوه مشارکت در نظر می‌گیرند که می‌تواند باعث پیشرفت عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان شود‌. مشارکت والدین، طیف گسترده‌ای از مسائل از قبیل شکل دادن انتظارات در خصوص آینده تحصیلی فرزندان، کنترل و نظارت بر تکالیف، کمک به یادگیری و میزان حضور فیزیکی در مدرسه را در بر می‌گیرد. ماهیت مستقل و گسترده مشارکت والدین به عنوان یک متغیر و میزان تاثیرگذاری بالقوه آن در بازده‌های آموزشی می‌تواند یک موضوع پژوهشی موثر باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مشارکت والدین در انجام تکالیف درسی دانش‌آموزان ابتدایی و پیشرفت تحصیلی آنها می‌باشد. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی بوده و روش جمع‌آوری اطلاعات به شیوه کتابخانه‌ای و با مراجعه به کتاب‌ها، مقالات، پایگاه‌های اینترنتی و منابع الکترونیکی صورت گرفته است که ضمن بررسی اجمالی تعاریف پیشرفت تحصیلی و میزان مشارکت والدین در انجام تکالیف درسی، تاثیر آن بر میزان پیشرفت تحیصلی دانش‌آموزان ابتدایی تبیین می‌شود‌. نتایج نشان داد که مشارکت والدین در انجام تکالیف درسی موجب پیشرفت آنان در عملکرد تحصیلی می‌گردد‌.

کلمات کلیدی :
پیشرفت تحصیلی، والدین، تکالیف درسی، دانش‌ آموزان.


مشاهده مقاله
79
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۰ دی ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۵ اسفند ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲