دوره 3، شماره 23، اردیبهشت 99، صفحات 75 - 85
نویسندگان : شیرین پورقاز و هاجر توماج و عبدالجلال توماج *

چکیده :
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر بارشناختی بر خودپنداره و بهزیستی ذهنی دانش‌آموزان است. روش پژوهش شبه آزمایشی با دو گروه آزمایش و گواه با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی استان گلستان بود. روش نمونه‌گیری به صورت خوشه‌‌ای بود بدین صورت که از بین دانش‌آموزان ابتدایی شهرستان آق قلا دانش‌آموزان دوره دوم به تعداد 40 نفر به عنوان نمونه پژوهشی انتخاب شدند و به صورت همگن از نظر معدل و نمره ریاضی در دو گروه آزمایش و گواه تقسیم ‌شدند ابزار پژوهش شامل پرسشنامه‌ها‌ی خودپنداره (SCQ) و بهزیستی ذهنی دانش‌آموزان (SSWQ) می‌باشد. پایایی پرسشنامه‌ها با استفاده از آلفای کرنباخ به ترتیب 79/0 و 73/0 بدست آمد که نشان از پایایی خوب پرسشنامه‌ها دارد و روایی آن نیز با کمک اساتید روان‌شناسی و مختصصین حوزه علوم‌تربیتی و روان‌شناسی مورد بررسی قرار گرفت و با اعمال اصلاحات لازم مورد تائید قرار گرفت. پس از جمع‌آوری داده‌ها جهت تجزیه و تحلیل داده‌‌های بدست آمده از نرم‌افزار spss ورژن در دو قسمت تحلیل توصیفی (فراوانی و درصد فراوانی) و تحلیل استنباطی (کولموگروف اسمیرنف و کواریانس) استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که آموزش مبتنی بر بارشناختی بر خودپنداره و بهزیستی ذهنی دانش‌آموزان تاثیر معناداری دارد (00/0>p). نتایج پژوهش نشان داد که آموزش مبتنی بر واقعیت افزوده باعث افزایش خودپنداره و بهزیستی ذهنی دانش‌آموزان می‌گردد.

کلمات کلیدی :
آموزش، بارشناختی، خودپنداره، بهزیستی ذهنی، دانش‌آموزان