دوره 4، شماره 35، اردیبهشت 1400، صفحات 119 - 111
نویسندگان : محسن شهیدی * و حمید جعفریان یسار

چکیده :
مقدمه: موضوع چاقی و اضافه وزن در دختران نوجوان موضوعی قابل توجه است. محققان و روان‌شناسان به رابطه اضافه وزن در دختران و رابطه آن با عزت نفس توجه کرده‌اند. هدف این مطالعه بررسی رابطه عزت نفس با وزن دختران نوجوان شهر قم است. روش‌ شناسی: این تحقیق به روش توصیفی ـ همبستگی با جامعه آماری دختران نوجوان شهر قم و با نمونه آماری 236 نفر که از طریق جدول مورگان به دست آمده انجام شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه استاندارد سنجش عزت نفس کوپر اسمیت (دارای 58 گویه)، استفاده شد. این پرسشنامه دارای روایی و پایایی مطلوب است. یافته‌ها: بین عزت نفس (کلی) با وزن دختران 346/0- ؛ بین پیشرفت تحصیلی با وزن دختران نوجوان 134/0- همبستگی معکوس وجود دارد. نقش میانجیگیری پیشرفت تحصیلی دختران نوجوان در عزت نفس آنها نقش کاهشی است. به عبارت دیگر، با پایین آمدن پیشرفت تحصیلی تغییرات عزت نفس با توجه به چاقی، کاهش می‌یابد. نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج؛ می‌توان نتیجه گرفت که بین عزت نفس دختران نوجوان با وزن و پیشرفت تحصیلی آنها رابطه معناداری وجود داشته و ضروری است برنامه‌ریزان تغذیه، سلامت و روانشناسی به یافته‌های این مطالعه توجه نمایند.

کلمات کلیدی :
عزت نفس کلی، وزن دختران نوجوان، پیشرفت تحصیلی، دانش‌آموزان دوره متوسطه