دوره 7، شماره 72، خرداد 1403، صفحات 38 - 51
نویسندگان : سیده زهره حاتمی نژاد * و محمد رضا خدابخش

چکیده :
هدف این پژوهش انجام مروری بر ویژگی های شخصیتی و روانشناختی کودکان کم بینا و نابینا بود. بدین منظور ابتدا ویژگی های شخصیتی و روانشناختی کودکان کم بینا و نابینا از منابع پیشین استخراج و دسته بندی شد. سپس پیشینه پژوهشی و تعاریف مرتبط با هر پیامد به صورت جداگانه استخراج و در دسته های مربوطه قرار گرفت که در نهایت، 7 ویژگی مهم شخصیتی و روانشناختی در کودکان کم بینا و نابینا استخراج شد که در ادامه به آنها پرداخته می شود. این ویژگی ها شامل قدرت تخیل بالا، افسردگی، انزوای اجتماعی، نعطاف پذیری، اضطراب، اعتماد به نفس پایین و کمالگرایی بودند. بنابراین، به والدین و مراقبان کودکان کم بینا و نابینا توصیه می شود که در ارتباط با این کودکان این 7 ویژگی را مد نظر قرار دهند.

کلمات کلیدی :
ویژگی های شخصیتی، ویژگی های روانشناختی، کودکان کم بینا، کودکان نابینا


مشاهده مقاله
86
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
تاریخ پذیرش
۰۱ تیر ۱۴۰۳