تحلیل محتوای كتاب درسی ریاضی پایه نهم مبتنی بر الگوی آموزشی خلاقیت پلسک
تحلیل محتوای كتاب درسی ریاضی پایه نهم مبتنی بر الگوی آموزشی خلاقیت پلسک
دوره 3، شماره 28، مهر 99، صفحه 120 - 104
نویسندگان : غلامحسین عسکری رباطی * و زری خلیلی کلاکی و مهران یوسفی داز

چکیده :
در پژوهش حاضر کتاب ریاضی پایه نهم متوسطه اول بر اساس الگوي خلاقيت پلسک مورد تحلیل قرار گرفت. روش تحقيق در اين پژوهش توصيفي از نوع تحليل محتوا و کاربردي مي‌باشد. جامعه آماري اين پژوهش شامل یک جلد کتاب درسی ریاضی پایه نهم در سال تحصيلي ۹5-94 است. ابزار اين تحقيق فرم تحليل محتواي محقق ساخته با توجه به الگوي عوامل خلاقيت پلسک مي‌باشد. براي تحليل محتوا از يک طرح کدگذاري استفاده شده است. نتايج تحقيق نشان داد میزان توجه و درگیری با شاخصهای الگوی خلاقیت پلسک و مقدار ضریب اهمیت هر یک از این شاخص‌ها در كتاب ریاضی پایۀ نهم بسیار كم بوده و محتوای درسی كتاب مذكور بر اصول خلاقیت پلسک منطبق نیست.

واژگان کلیدی :
تحلیل محتوا، کتاب ریاضی پایۀ نهم، مدل خلاقیت پلسک، روش آنتروپی شانون