دوره 6، شماره 65، آبان 1402، صفحات 1 - 14
نویسندگان : حسین جلائی نوبری * و داود داداش زاده -

چکیده :
بحث تشویق و تنبیه از مباحث تربیتی و اخلاقی است که یکی از مهم ترین و پرکاربرد ترین شیوه های تربیتی در اخلاق اسلامی است که والدین و مربیان در برخورد با رفتار و اعمال کودکان از آن ها استفاده می کنند. سوالی که ذهن آدمی را به خود مشغول می کند این است که شیوه ی استفاده صحیح و راهکار مناسب برای استفاده از این دو شیوه ی تربیتی کدامند و مهم تراز همه این که آثار این شیوه های تربیتی در زندگی کودک چه می تواند باشد.این تحقیق از نظر هدف و روش به صورت توصیفی – تحلیلی بوده و روش گرد آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و تشویق و تنبیه لازمه تربیت کودکان می باشد که در به کار بستن آن دو باید شرایطی از جمله: باید به موقع باشد و به اندازه باشند و متناسب با درک و فهم فرد باشندو ....رعایت شود تا بهترین نتیجه را داشته باشند.

کلمات کلیدی :
تربیت، تشویق، تنبیه، اخلاق اسلامی


مشاهده مقاله
33
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۶ مرداد ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۰۴ شهریور ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۹ آبان ۱۴۰۲