دوره 3، شماره 27، شهریور 99، صفحات 121 - 103
نویسندگان : کوثر معصومی فر * و افسانه خواجوند خوشلی

چکیده :
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی ادراک ‌شده با رشد پس از سانحه و استرس پس از سانحه در دانش آموزان سیل‌زدگان شهرستان آق‌قلا می‌باشد. پژوهش حاضر از انواع پژوهش‌های کاربردی است و همچنین در زمره پژوهش‌های توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. ابزار گرداوری اطلاعات از طریق جمع آوری پرسشنامه می‌باشد که شامل پرسشنامه دلبستگی کولینز و رید (۱۹۹۰)، پرسشنامه رشد پس از سانحه و پرسشنامه اختلال استرس پس از سانحه است. جامعه آماری پژوهش حاضر دانش آموزان مقطع دبیرستان سیل‌زدگان شهرستان آق‌قلا می‌باشند و حجم نمونه بر اساس جدول کوکران 100 نفر می‌باشد. در این پژوهش برای تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها از رگرسیون چندگانه با نرم‌افزار spss نسخه ۲۳ استفاده خواهد شد.

کلمات کلیدی :
سبک‌های دلبستگی ادراک شده، رشد پس از سانحه ، استرس پس از سانحه.