دوره 7، شماره 72، خرداد 1403، صفحات 87 - 99
نویسندگان : فاطمه باقری *

چکیده :
هدف از پژوهش حاضر اثربخشی زوج درمانی شناختی-رفتاری بر میزان تعهد زناشویی و افسردگی زوجین خیانت دیده در شهر مشهد بود، پژوهش حاضر کاربردی و از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون است، جامعه آماری شامل کلیه زنان خیانت‌دیده و داوطلب مشارکت بودند که به مراکز مشاوره منتخت روان‌شناسی مراجعه کردند. نمونه آماری پژوهش، شامل 30 نفر از زنان متاهل خیانت‌دیده بود که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. جهت گردآوری داده‌های پژوهش از پرسشنامه افسردگی بک پرسشنامه تعهد زناشویی آدامز و جونز استفاده شد. همچنین جهت مداخله زوج‌درمانی شناحتی-رفتاری گروهی از پروتکل درمان شناختی رفتاری‌هالفورد(2005) در 10 جلسه انجام گرفت. برای تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل کوواریانس تک‌متغیری و آزمون تی مقایسه میانگین‌های دو گروه مستقل، با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 26 صورت گرفت. نتایج نشان داد پس از حذف اثر پیش‌آزمون، در میانگین نمرات تعهد زناشویی(۰٫۰۰۱>p) و افسردگی (۰٫۰۰۱>p) تفاوت معناداری بین گروه‌ آزمایش و گروه کنترل وجود داشت. نتایج یافته‌های پژوهش نشان داد که زوج‌درمانی شناحتی-رفتاری گروهی بر تعهد و افسردگی زناشویی زنان خیانت‌دیده مؤثر است.

کلمات کلیدی :
زوج‌درمانی، تعهد، افسردگی، زنان خیانت‌دیده


مشاهده مقاله
85
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
تاریخ ریوایز
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
تاریخ پذیرش
۰۱ تیر ۱۴۰۳