دوره 3، شماره 27، شهریور 99، صفحات 143 - 122
نویسندگان : سیما مقدم نیا * و حمدالله حبیبی

چکیده :
هدف از تحقیق حاضر مقایسه استراتژی مطالعه و انگیزش تحصیلی در دانشجویان رتبه های برتر با رتبه های پائین كنكور سالهاي 1395 تا 1397 دانشگاه تبریز بوده است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجويان دختر و پسر با رتبه هاي برتر و پائين کلیه دانشکده ها در دانشگاه تبريز به تعداد9740 نفر می باشند که به شیوه نمونه گیری هدفمند به تعداد 345 نفر انتخاب شده اند، روش تحقیق علّی – مقایسه ای و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه می باشد. روایی پرسشنامه توسط اساتید بررسی و تائید شده است و پایایی آن نیز بالاتر از 7/0 ضریب آلفای کرونباخ می باشد. نتایج حاصل از آزمونهای آماریt تک نمونه ای وt گروههای مستقل نشان می دهد: وضعیت انگیزش تحصیلی وراهبردهای مطالعه در دانشجویان مورد مطالعه بالاتر از حد متوسط می باشد. همچنین استراتژی مطالعه و انگیزش تحصیلی دردانشجویان رتبه های برتر و پائین كنكور سالهاي 1395 تا 1397 دانشگاه تبریز متفاوت و میانگین رتبه های برتر بالاتر از رتبه های پایین است. بین دوگروه از نظر استراتژی تکرار، استراتژی نظارت بر درک مطلب تفاوت معناداری وجود دارد. ولی دو گروه دانشجویان رتبه برتر و رتبه پایین از نظر استراتژی بسط دهی و استراتژی سازماندهی تفاوت معناداری ندارند.

کلمات کلیدی :
استراتژیهای مطالعه، انگیزش تحصیلی، رتبه برتر، رتبه پائین